A békesség csupán illúzió? 

A mai kérdések – Bibliai válaszok sorozat előző részeiben a valódi boldogság útjának keresésével, a Szentírás egyedülálló voltával és az
aggodalmaskodó lelkület  leküzdésével foglalkoztak ezek a kis írások. Reményeim szerint a mostani részben is egy sokak számára fontos és
érdekes kérdést érintünk.  Lehetséges-e békében  élnünk vagy ez csupán nem más, mint illúzió?

Mindannyian tapasztaltuk már személyes életünkben, ha látszólag rendben mennek is a dolgaink (család, munkahely, egészség stb.) vagyis
külsőleg békesség vesz  bennünket körül ennek ellenére a lelkünk legmélyén mégis nyugtalankod(hat)unk, nincs teljes, valódi békességünk! Ennek az
ellenkezőjét is már többször megfigyelhettük, ha a lelkünkben békesség honol, akkor a külső körülmények sem érintenek meg bennünket annyira
mélyen, nem dúlják fel a belső békénket. Isten is ezt szeretné kimunkálni bennünk, ahogyan Jeremiás könyve 29. fejezetében a 11. versben olvashatjuk:
“Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy
kívánatos véget adjak néktek.”
  Mégpedig úgy, hogy Mennyei Atyánkkal, embertársainkkal és saját magunkkal is békében, lelki összhangban,
egyetértésben éljük a mindennapi életünket, melyet az örök élet jutalma koronáz meg.

         Az egyik legfontosabb emberi szükségletünkről, a békességről közel 300 igehelyen találhatunk említést a Könyvek Könyvében ezek közül
néhányat a teljesség igénye nélkül megemlítek. Lukács az általa írt evangéliumban (2: 14) megörökíti, hogy Jézus születésekor az angyalok
is énekeltek erről a mezőn éjszakázó pásztoroknak: Dicsőséa magasságos mennyekben az Istennekés e földön békességés az emberekhez
jó akarat
! A Galatákhoz (5:22) írt levélben Pál apostol a kívánatos jellemtulajdonságok között említi meg: De a Léleknek gyümölcse: szeretet,
öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. A Római gyülekezethez (Rm. 12: 18) írt levélben pedig ezt az intelmet
fogalmazta meg Pál apostol: “Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.” Valamint  2. Thesszalonika
3: 16 -ban  azt olvassuk: “Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet.”   

      Ha beütjük a Biblia (www.biblia.hu) honlapján található keresőbe a békesség szót akkor azt látjuk, hogy tizenöt oldalon,  összesen 290-szer
szerepel ez a kifejezés a Szentírásban. Ezek után jogosan merül fel a kérdés: mi is pontosan a békesség szó jelentése, mit is értsünk alatta?
A békesség 
egy olyan nyugalmi állapot, mely mentes háború(ság)tól, viszálytól, ellenségeskedéstől és lelkünkben nyoma sincs  feszültségnek,
ingerültségnek, izgatottságnak. Az emberek a felmerülő konfliktusokat, kisebb-nagyobb nézeteltéréseket békés úton megbeszéléseken, tárgyalásokon
egymás szempontjait figyelembe  véve és nem durván, erőszakos módon rendezik el. Ahogyan haladunk előre a történelemben egyre kevésbé
lehetséges békében élni. Ha a XX. századra a katasztrófák, világháborúk évszázadaként emlékezünk vissza, akkor a XXI. századra pedig az
agresszió és a depresszió évszázadaként?
A világban folyamatosan zajlanak a legkülönfélébb konfliktusok, háborúk és olyan szintű a békétlenség,  hogy az ENSZ az emberek figyelmét
évente egy békenap megtartásán keresztül is szeretné ráirányítani erre a mindenkit érintő globális problémára. Ez a nap szeptember 21.-e,  mely egyben a tűzszünet és az erőszakmentesség napja is.  Ezen a napon jelenik meg a Globális békeindex (GPI), ami megpróbálja rangsorolni a nemzetek és régiók békességének relatív helyzetét. Az indexet az ausztrál székhelyű Gazdaság és békekutató Intézet (IEP) hozta létre és fejlesztette ki. Mára  már 162 ország található a listán, hazánk a 2017-es évben az előkelőnek mondható 15. helyen szerepelt.

        Ha körülnézünk a szűkebb környezetünkben és a médiák “áldásos” tevékenységének köszönhetően országunkban és a nagyvilágban, akkor
mit látunk, mit tapasztalunk,  miről értesülünk: mi jellemzi a világunkat? Kérdezzük meg  Jézust, hogy szól az Ő “orvosi” látlelete (Máté 24: 6-8)
egyre betegebb világunkról:  “Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert
mindezeknek meg kell lenniük. De még  ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és
döghalálok (járványok) és földindulások (földrengések) mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.”  
Pál apostol
Timótheushoz írt 2. levelében (3: 1-5) pedig ezzel a döbbenetes felsorolással egészíti ki Jézus imént olvasott látleletét:
“Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők (önzőek), pénzsóvárgók,
kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek,
rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak (gőgösek), inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.” 
 Miért van világunk ilyen állapotban, hogyan is jutottunk el idáig? A Szentírás diagnózisa
így szól, így olvashatjuk 2 ószövetségi próféta írásában: “…mert nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküsznek és hazudnak és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek és egyik vér a másikat éri.” (Hóseás 4: 1-2) ” Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger hullámai;” (Ésaiás 48: 18)                                                                         

A Bibliával történő ismerkedésem kezdetén meglepődve fedeztem fel, hogy a Szentírás lapjairól a békesség kétféle útja ábrázolódik ki. Az egyik út  a
“világ adta békesség”a másik út pedig  az “Istentől jövő békesség”.   A világ adta békességről  Ezékiel könyve 16: 49-50 verseiben így szól az Írás: “Ímé, ez volt a
vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység (gőg), eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezé
t nem
fogta meg.” 
A világ által adott békesség egyik kezével ad, gondtalan életet, jólétet, kényelmet és  biztonságot, a másik kezével viszont elvesz. Ez a fajta békesség hamis,
rövid ideig tart és csupán a békesség illúzióját kölcsönzi az embernek. Így történt ez Lóttal, Ábrahám unokatestvérével,  kettejük állatállománya annyira elszaporodott,
hogy a legelő nem bizonyult elégségesnek az állataik számára, így mindennapossá váltak a civakodások a pásztoraik között. A békesség kedvéért Ábrahám
javaslatára különváltak egymástól, lásd a történet leírását 1. Mózes 13. fejezetben. Lót a bővizű Jordán folyó mellékét választotta, ahol Szodoma és Gomora városfallal
körülvett, biztonságos, gazdag és fényűző városai álltak. Szemre tetszetős vidék volt, de Lót mégsem jól választott, a lelki nyugalma, békéje (2. Péter 2: 7-8) elveszett a város lakóinak romlottságát, erkölcsi züllöttségét látva. Lótnak végül angyalok segítségével családjával együtt  menekülnie kellett a bűnei miatt pusztulásra ítélt városból.

Erre a hamis, világi békességre példa még a Szentírás lapjairól jól ismert Jézusi példázat, ami a tékozló fiúról (Lk. 15. fej.) szól. A tékozló fiú nemcsak a vagyonát
pazarolta el, hanem ennek következtében a lelki nyugalmát, a lelki békességét is.  “Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig
kárt vall?”
 (Márk 8, 36). Megállapíthatjuk, hogy öncsalás minden olyan érzés mely a békesség illúzióját kelti. Ennek ellenére a hamis próféták ígérete, tanítása (Jer. 23: 16-17 és Jer. 6: 14)  minden időben rendkívül népszerű, mert nem az Istennel való megbékélést, a bűnbánatot, és az igazi életet hirdetik, hanem külső békességet és anyagi jólétet ígérnek. Így van  ez manapság is, azt mondják az embereknek, amit hallani szeretnének.

Mindenki vágyik konfliktusmentes életre, azonban ez gyakran nem lehetséges. Meglepő módon, de erről mi magunk is elég  sokszor tehetünk.
Így vall erről  egy keresztény írónő E.G.White (1827-1915) a Gondolatok a Hegyibeszédről c. könyvében: “Csak az önszeretet rontja meg békénket. Amíg önző  énünk él, mindig készek vagyunk minden bántalom, sérelem ellen védekezni.Ha azonban önző lényünk már halott, és életünk Krisztusban elrejtett élet, akkor a velünk szemben éreztetett lekicsinylés nem fáj többé. Süketek és vakok leszünk a gúnnyal, bántalommal szemben.”

Az Istentől jövő békesség az a másik útmelyről a János 14: 27 és Filippi 4: 7 igeversek így vallanak:  “Békességet hagyok néktek; az én békességemet
adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Jn 14:27). 
“És az Istennek
békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jé
zusban.” (Fil. 4: 7)

Pál és Silás apostolokat Filippi városában igazságtalan vádak alapján megverték, megalázták, börtönbe vetették, lábaikat kalodába szorították, ők azonban nem
csüggedtek el. Éjszaka imádkoztak a börtöncella sötétségében és énekeikkel Istent dicsőítették,  egymást bátorították,  a börtönőr és az ott raboskodó foglyok
pedig csodálkozva hallgatták őket. (Ap. Csel.: 16: 25) Pál és Silás lelki békéjénekforrása Krisztus volt. Ez a fajta békességet a tiszta lelkiismeret nyugalma jellemzi, nem fél, nem aggodalmaskodik, mert nem a külső körülményektől  függ. Maradandó, jutalma pedig az örök élet. “Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd
azt teljes (tökéletes) békében, mivel Te benned bízik”
 (Ésaiás 26: 3 ). Az Istentől kapott béke a szívünkben, úgy ismerhető fel, hogy amikor valaki
igazságtalanul megbánt bennünket, megérteni próbáljuk  Őt, a megsértődés, és a bosszúállás helyett. Az igazi, Istentől jövő békesség nem vásárolható meg.
Ez az emberek egyik legnagyobb tévedése, ma mindent az anyagiak irányítanak. Így ír erről  Pilinszky János (1921-1981): “Azok a változások, amiket szeretnék, úgyse vásárolhatók meg. A békességnek nincsen árfolyama.”
    Látjuk már, hogy mennyire létfontosságú kérdés tisztázni, hogyan élhetünk békességben önmagunkkal és embertársainkkal? Így vall erről Selye János
(1907-1982), Életünk és a stressz c. könyvében: “Ha tekintetünket a végtelen nagyra szegezzük, hétköznapi gondjaink semmiséggé törpülnek. Van egy fajta
lelki nyugalom és lelki béke, amit csak a felsőbbrendűhöz  való kapcsolódás nyújthat.”  Nyugodt lélekkel megállapíthatjuk, hogy Önmagunkkal
és embertársainkkal csak akkor lehetséges békességben élnünk,  ha Istennel is békességben élünk, ha rendezett  a kapcsolatunk Teremtőnkkel. Nem terheli
semmilyen meg nem bánt és el nem rendezett önzésből, önszeretetből fakadó gondolat, szó, cselekedet illetve a jónak elmulasztása. A valódi, igazi békesség
három alappilléren nyugszik:  a legfontosabb a rendezett szeretetkapcsolat Istennel, mert ebből fakad a másik két alappillér, a mennyei Atyától jövő isteni  békesség embertársainkkal és saját magunkkal is. Ha békességünk egyedüli forrása Krisztus, akkor minden a helyére kerül az életünkben. Ezt az állapotot
Sék Gusztáv: Békesség c. versében a viharban alvó madár jelképével szemlélteti. Jézus is az Istenbe vetett hit nyugalmával aludt a hajóban a vihartól felkorbácsolt
tengeren Márk (4:38-40).  Jézus életének ez az epizódja (is) szép példája az Istenbe vetett rendíthetetlen bizalomnak,  mely olyan  belső békességet,
nyugalmat nyújt amit a világ sem nem adhat, sem el nem vehet tőlünk.  „Az egyetlen erő, amely az igazi békét létrehozhatja, fenntarthatja Krisztus
kegyelme.  Ha ez meggyökerezik a szívben,  kiveti onnan a gonosz szenvedélyeket,  amelyek egyenetlenséget, civódást okoznak” (
E.G.White)

FÜGGELÉK:
Sék Gusztáv: A békesség (teljes vers)
http://abekessegszigete.blogspot.hu/2014/08/paavo-gazda.html

Mai kérdések – Bibliai válaszok sorozat többi része itt olvasható:
1. rész: A boldogság útja…
http://abekessegszigete.blogspot.hu/2017/09/emberi-kerdesek-bibliai-valaszoksorozat.html

2. rész: A Biblia csak egy “KÖNYV” a sok közül?
http://abekessegszigete.blogspot.hu/2018/01/emberi-kerdesek-bibliai-valaszok-2-resz_5.html

3. rész – Aggódásmentes élet, lehetséges?
http://abekessegszigete.blogspot.hu/2018/03/harmati-gyongyi-emberi-kerdesek-bibliai.html

5. rész Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?
https://abekessegszigete.blogspot.hu/2018/05/emberi-kerdesek-bibliai-valaszok-5-resz.html

Harmati Gyöngyi
Author: Harmati Gyöngyi

Harmati Gyöngyi az Irodalmi Rádió szerzője. Meglepő fordulatokban és szomorú történésekben bővelkedő gyermekkorom hozománya az itt szereplő nevem. Akár kitalált, írói álnév is lehetne, de mégsem az. Ez a név szerepel a személyi igazolványomban leánykori névként, de nem ezen a néven anyakönyveztek. Ezt a nevet, mely nevelőapám (Anyukám 2. férje) vezetékneve volt alig 3-4 évig viseltem. Illetve a családi név pár nappal előbbi “magyarosíttatott” változatát, mert Szüleim úgy döntöttek, hogy egy jobb csengésű névre változtatják. Hamarosan újabb nevem lett, mivel férjhez mentem. Majd a véletlen fura játékaként mégis ez a többször változtatott leánykori név került az interneten rögzítésre. Ezután most már következzen egy szokványosabb bemutatkozás: 1959. július 4-én, a Függetlenség napján születtem Székesfehérváron. Férjemmel egy dunántúli kisvárosban élek. Fiam már felnőtt, kirepült a családi fészekből. Gyermekkorom óta a könyvek, a prózai és a lírai irodalom nagy kedvelője vagyok. Gyermekkorom legjobb barátai a könyvek voltak és most is azok, el sem tudom képzelni az életemet olvasás nélkül. Fiatal éveim kedvenc tartózkodási helye a könyvtár volt, melynek sajátságos légköre azóta is fogva tart. Hiszem, hogy az olvasás szeretete és az írás talentuma által jobb és szebb hellyé tehetjük a világot, még ha csak egy rövidebb időre is. Pár évvel ezelőtt éreztem először...

Share on facebook
Megosztás
Share on twitter
Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Rózsa Iván: Semmelweis Ignác

Rózsa Iván: Semmelweis Ignác Döblingbe került Az anyák megmentője: Ott agyonverték… Budakalász, 2022. augusztus 7. Author: Rózsa Iván Rózsa Iván az Irodalmi Rádió szerzője. Pécsett,

Teljes bejegyzés »

Rózsa Iván: Széchenyi István

Rózsa Iván: Széchenyi István Gyógyintézetben A legnagyobb magyar: még Itt is veszélyes… Budakalász, 2022. augusztus 7. Author: Rózsa Iván Rózsa Iván az Irodalmi Rádió szerzője.

Teljes bejegyzés »

Rózsa Iván: Bódy Gábor

Rózsa Iván: Bódy Gábor Két gyermeked volt, Nyugaton is siker várt: Mi vitt volna rá? Budakalász, 2022. augusztus 7. Author: Rózsa Iván Rózsa Iván az

Teljes bejegyzés »

Rózsa Iván: Bada “Dada” Tibor

Rózsa Iván: Bada „Dada” Tibor (Haiku-lánc) Nem volt átmenet: Tök őrültnek tartottak, Vagy épp zseninek… Nincs kompromisszum: Komolytalan magad is Komolyan vetted. Túl jól sikerült

Teljes bejegyzés »

Mi táncunk

Mi táncunk. /Veszprém emlékére/ Írta: Egyed-Husti Boglárka A Margit romoknál rám nézett és megfogta hirtelen az ujjaimat. „Szabad egy táncra?” -kérdezte és én némán bólintottam.

Teljes bejegyzés »