Apám

APÁM

A Duna Mohácsnál mintha megpihenne.Nyujtózkodik,sodrása lelassul.Szinte évente egy-egy gázlót,
kisebb szigetet rajzol a nagy szigeti oldalon. Kanyarokkal üdvözli a várost.
Hidat a mai napig nem kapott pedig már Trianon előtt áhitozott utána.
Trianon határvárossá silányította, sőt a Szerb-Jugoszláv szomszédság Tító uralma miatt visszafogta
fejlődését. A várost nehezebb volt megközelíteni, mint a nyugati határszélt. Pedig a gigantikus ipa-
rosítási tervekben vasút létrehozását is tervezték.
Tító-kutya megszületését követően északabbra, Dunapentelére telepítették a gigantikus torz szüle-
ményt.
Mohács a rendszerváltozást követően kezdett éledezni. Ma egy kicsinosított városka az ujjászüle-
tett Horvátország határában
Lépjünk vissza az időben a huszadik század fordulót követő esztendőkig.
Tekintélye a városkában az iparos dinasztiáknak volt.
Zöld lombok árnyékában takaros kisvárosi családi ház a Húth rezidencia volt található.
Testvérpár birtokolta.Az idősebbik fiú távol a családi fészektől eltűnt t az első világháború poklában. Öt gyermeke árván maradt.István a fiatalabb testvér tudta a kötelességét: az árvákat adoptálta.
A gyermekeket apjukként nevelte Négy fiú,egy lány gyermek terheit vette vállára.
Szorgalmas,dolgos ember volt a nevelőapa,kit Ópapának neveztek el. Tisztelték a városban,Munká-
jával megbecsülést szerzett nemcsak a városban, de az egész vármegyében
Fatelepe volt. A Felvidékről úszva szállitották a megmunkálandó hatalmas farönköket. Az ácsmes-
terséget művészi fokra emelte. Alkotásai között ma is megtalálhatjuk a Mohácsi Városháza nagy-
termének művészi faragással diszített mennyezetét, vagy a temető ravatalazóját.
Nagy szeretettel nevelte, gondozta a rábízott nyájat. A négy fiú közül hármat a Pécsi Jezsuita Gim-
náziumban taníttatott. Egyik fiút utódjául szemelte ki , s otthon tartotta, Tanította a mesterség fogá-
saira.
A három fiú közül István jogász lett,János mérnöknek tanult .
A Szigeten fából készített strandépületet.A Duna szeszélyes sodrása miatt évente máshol hozott lét-re kis zátony-szigetecskét, ahova avízi mulatságok alatt a friss diplomás Istvánt elnyelte egy örvény.
János, aki a gimnáziumi évek alatt tanulmányi versenyeken 20 aranyérmet szerzett matematikából
és fizikából rábeszélésre a Műegyetemre iratkozott be kitünően sikerült Érettségije után.
A Családban és a baráti körben nem akadt jó tanácsadó ,aki véleményt mondott volna.. Az általános
szakot javasolták osztálytársai hivatkozva a jobb elhelyezkedési lehetőségre.
A végül választott szakot megszerette, de élete végéig érezte, hogy képességei alapján a matema-
tika, vagy fizika tudományos területére kellett volna irányulnia.
Az egyetem második évében hastífuszban megbetegedett, s ezért az évet nem tudta befejezni. Fel-
gyógyulását követően, hogy ne töltse haszontalanul az időt jelentkezett a kötelező katonai szolgá-
lat letöltésére.
Tüzér ezredbe osztották be, ahonnan másfél év múlva tartalékos tüzér tiszthelyettesként szerelt le, majd folytatta egyetemi tanulmányait.
Tanulmányai befejezése után Mohácson magánmérnöki irodában kapott álláslehetőséget
Élte a mohácsi fiatalság társasági életét, ahol megismerte . Ilonát Az ismeretséget szerelem követ-
te. Ilona kétlaki életet élt. Polgáriskola osztályait Mohácson végezte .a szüneteket a szegedi nagy –
nénjénél.Ilona Édesanyja szülésben húnyt el. A szegedi rokonok gyermektelenek voltak ezért külö-
nös szeretettel ápolták a leányka sorsát.
A nagybácsi városi előljáróság legnagyobb rangú tagja volt, mellesleg a Szegedi Napló zene és szi-
nikritikusa.Ilona szegedi kérőit sorban elutasították különböző indokokkal. Eleinte Jánost sem látták szívesen, de jobban megismerve hozzájárultak a házassághoz.
Az esküvőt követően baráti kapcsolataik révén a szegedi rokonok a MÁV-nál állást szereztek János-
nak.Abban az időben nagy szó volt MÁV alakalmazottnak lenni, mivel nyugdíjas állásnak volt te –
kinthető.
Munkáját szegeden kezdte, Rövid időn belül Szolnokra helyezték, a szolnoki vasúti aluljáró épí-
tésének vezetőjének. Ennek elkészülte után Békéscsabára helyezték, ahol megszületett első gyerme-
kük Mihály.Időközben Jánost továbbhelyezték a visszacsatolt Désre,ahol egy évet töltöttek.A követ-
kező állomás a kelenföldi Osztálymérnökség szakaszmérnöki beosztása volt. Egy év múlva nagyot
lépett előre a dunántúli Tapolcára helyezték Osztálymérnöknek jó munkája elismeréseként.
Az állomás épülete melletti vasutas házban szolgálati lakást kapott.
Tapolcán született második gyermeke István.
A háborús készülődés ellenére jól érezte magát, Hamar népszerűvé vált munkatársai és a vasutas közösség körében.Baráti kapcsolatot ápített ki a házban lakó fűtőház főnökkel.
Tapolca vasúti csomópont volt . A bombázások egyik dunántúli célpontjává vált. Családja védelmé-
ben Szepezdre menekítette Őket.Az ottani bunkerben élték át a leghevesebb bombázásokat.
A vasút folyamatos működése érdekében hosszú ideig felmentést kapott a katonai szolgálat alól.
SAS behívót már a Budapest határában dúló harcok idején kapott.A Dunántúlon már szünetelt a
vasúi forgalom,így napokba került mire a mozgósitás címére Tapolcára megérkezett
A z Utász alakulatnál, ahova a behívója szólt a feladatokat már kiosztották.Mivel János volt kijelöl-
ve a századparancsnoknak némi fejtörést okozott egy fiatal mérnök által való betöltése.János hamar
átlátta a helyzetet.Félrehivta a fiatal kollégát, s felkínálta neki, amennyiben segit eltávolitásában le-
mond parancsnoki beosztásáról. Az izgága fiatalember nagy örömmel segitett kivánsága teljesitésé-ben.A sorozó Bizottság előtt gyermekeivel magyarázta a könnyü szivvel történő lemondást.
A hazaút gyorsabban sikerült: mozdonyon, tehervagon tetején repült Tapolcára illetve családjához
Szepezdre.Ahogy közelitett a front, a fütőházfőnök barátja különvonatot szervezett minden mozgat-
ható értékkel bútorral telerakodva és nyugat felé készült menekülni. Jánost is rábeszélte a menekü-
lésre tekintettel az orosz katonákról hallott kegyetlenségekre.
A hazaszeretet , a honvágy azonban a vendföldön hatalmába keritette és lepakolva a vonatról szeke-
rekkel hazafelé indultak.Felesége időközben súlyos tudő-mellhártyagyulladást szenvedett. Szeren-
cséjükre jótakaró segitége révén Streptomycinhez jutottak, mely megmentette az asszony életét.
Tapolcán szörnyü látvány várta , sőt az egész ellátásuk alá tartozó vonalon. A front elvonultával el
kellett inditani a forgalmat. Az életben és Tapolcán maradottakat összegyűjtve hozzáláttak az irgal-
matlan munkához.
Mndenről maguknak kellett gondoskodni a munkához. Nem voltak épitőipari vállalatok ,vasutépitő
vállalatok.Döbbenetes gyorsasággal ujjáteremtették az állomásokat , a vágányokat stb.
Mire a munka dandárjával elkészültek kapta az utasitást:Veszprémben kell folytatni munkáját.Sze-
rencséjére a tapolcai Osztálymérnökséget megszüntették, s beleolvasztották a veszprémibe ahova
helyezték.
Némi előrelépést jelentett az új állomáshely elfoglalása.A hivatal épületében volt a szolgálati lakás.
Pár évig baromfi udvar is állt rendelkezésére, ahol malackát is lehetett hizlalni. Nagy kényelmet je-
lentett a munkahellyel egy házban lakni .Az első két év viszonylag békében telt el, persze sok mun-
kával .Folytatni kellett a megrongálódott vasutvonal, valamint hozzá tartozó kiszolgáló létesitmé –
nyek rendbetételét. A hivatal apparátusát fel kellett tölteni.Alkalmazott volt hajóskapitányt üldözött
az új rendszernek nem kivánatos személyeket.Az volt a lényeg jól, becsületesen végezzék munkáju-
kat.Ahogy az új politikai hatalom erősödött kezdte megmutatni fogait.
Hamis vádak alapján biróság elé idézték.
Még tapolcai működése alatt hozzá tartozott a Diszeli Kőbánya. Azzal vádolták, hogy három vagon
homokot eltulajdonitott. Ügyvédet nem fogadott el ,saját magát védte .Bizonyitékok hiányában fel-
kellett menteni.
Kitalálták a kommunista pártmunkás vezető statuszát. Ezek az elvtársak gyorstalpaló ideológiai továbbképzésben részesültek. Voltak közöttük vasmunkások mezőgazdasági szakmunkások..A va-
suthoz nem értettek .Őket ültették az Osztálymérnökök fejére. Persze szakértelem hiányában csak
az áskálódáshoz értettek. János diplomatikus fellépése sem sokat segitett. Az első két „ főnök „szé-
gyenletesen távozott.A harmadikat nem sikerült túlélni.
De lépjünk vissza egy pillanatra.
A hivatal-lakás közel a középső állomáshoz egy kedves hársfákkal övezett utcában helyezkedett el.
A házban az irodákon kívül négy lakás volt kedves,barátságos emberekkel, Valamennyien a hivatal
dolgozói.János két fia Veszprémben kezdte el tanulmányait.Az idősebb fiú az első évet az Angolkis-
asszonyok által működtetett Iskolában végezte.Az egyik lakó leánya,unokatestvérével végzős volt
a Nővérek Tanitóképzős Osztályában.
Képesitésük legizgalmasabb percei a matematikai irásbeli volt. A lányok megszervezték, hogy a kert kőfalán átdobják a feladatok listáját, János gyorsan megoldja a példákat majd visszadobja a fa-
lon. Minden jól sikerült, így az irásbeli is.
A Veszprémi Egyetem beindulását követően örömmel fedezett fel az oktatók között szegedi ismeret-
ségükből eredő személyeket. Úgy gondolták alapját fogja képezni baráti kör bővitésének.
A szakmai körökben is adódtak barátságok. A vonalfőnök Karikás János három lányával vala-
mint Tóth Béla a Mavautfőnök három fiával bővitette a kört.A vonalfőnök lányai vitték Mihály fiát
a Zeneiskolába. A Mavaut Főnök pedig a MÁV futballdrukkerek közé.
Nemcsak Mihály zongoratanulmányai kezdődtek el, hanem mérhetetlen zeneszeretete is.
János drukkeri lelkesedése elkisérte alkalmanként a hétvégeken csapatát vidéki mérkőzéseire is.
A hatalom ismételt pimaszkodása a házban lakó Szabó család János lakásának megosztása révén
történő áthelyezése.A barátság mindent legyőzött,igy hamar megszokták a kényszer társbérletet.Később kitudódott:az egyik fél -Szabó Bácsi-a május elsejei felvonuláson nem volt haj-
landó vinni a vörös zászlót. Jánost felszólitották,azonnal távolitsa el a hivatalból. Erre nem volt haj-
landó .Külsős irodákban bujtatta, míg el nem vonultak a viharfelhők.
A hatalom lassan türelmét vesztette,s váratlanul elküldte-szolgálati érdekre hivatkozva-János áthe-
lyezését Esztergomba.
Érdeklődésére a szombathelyi Igazgatóságon azt közölték vele: kézcsókra jár a veszprémi püspök-
höz.
Könnyü volt rejtélyes vádat felismerni. Vasárnaponként a reggeli mise után, melyet a Margit temp-
lomban végzett, délelőtti szórakozása a MÁV fogorvos:Dr Fojt meglátogatása voltAlkalmi fogásza-
ti kezelés mellett elpolitizálgattak. A fogorvos a vár tövében lakott.A spiclije csak annyi fáradtságot
vett magára, hogy a vár előtti térig kövesse.Igy a pontos uticélt már nem ismerhette.
Esztergom tetszhalott papi városka volt. Bár beosztása változatlan maradt, jelentéktelenebb területi
ellátást kapott.
Igy Esztergombba költözött családjával.
Egy előnye azért volt az áthelyezésnek,: átkerült a budapesti Üzletigazgatóság felügyelete alá. Itt
már akadtak barátai az igazgatósági munkatársak között.
Maga az áthelyezés ténye, a város fullasztó levegője nyomasztólag hatott a családra.
Némi oldódást jelentett a közelben- Almásfüzitőn lakó kedves veszprémi baráti ismeretsége.Lassan
kétheti programmá vált az almásfüzitői családi kirándulás. Hajnalig tartó bridzscsaták feledtették a
hétköznapok kudarcait. Szentmisére Komáromba vonultak.Jó időben a környéken kisebb kirándu-
lásokat tettek. Elviselhetőbbé vált az életük.
Gondolatban már az első pillanatban elhatározta: minden lehetőséget ki fog használni, hogy Eszter-
gombból családostul elkerülhessen.
Fél év sem telt el, s máris alkalom kinálkozott a távozásra.
Székesfehérvárott a főnökségen váratlanul megüresedett a főmérnöki poszt, s baráti segitséggel pá-
lyázata sikerrel járt.Bár a szolgálati lakás nem üresedett meg, de a vasutállomás melletti egyik MÁV házban egy lakás üresen állt, így nem volt akadálya az átköltözésnek.
A hivatal a Prohászka templom mellett volt. Gyalog jó tiz percre, csendes-békés munkatársakkal
és meglepetésre barátságos főnökkel.Minden jól indult. Ami a főhatóságot illeti már vegyes társaság
fogadta.Vonal főnökével, Kovács.B Jánossal hamar összebarátkozott, mely megadta alaphangulatát.
Kellett is, mivel rosszakaró-busáskodó elvtársak itt a pesti Igazgatóságban is nyüzsögtek.
A szakma a kisujjában volt, ezért érdemi támadás nem érhette, csak apró kellemetlenkedések.
Fiainak sorsa is jól alakult:.A József Attila Gimnáziumba kerültek. Zenei tanulmányaikat is folytat-
ni tudták.Ismerős is akadt a városban: régi diákkori ismrőse a bankos Béla Bácsi, valamint a veszp-
rémi vonalfőnök barátjának rokonsága.
Béla Bácsi özvegy ember lévén heti vendég volt a háznál éjszakába nyúló beszélgetések erejéig. E-
zen beszélgetések nagyobbik részében Béla Bácsi anekdótázott.Lekszikális tudása.igy sztotizása
kiapadhatatlan volt. A háziak már aludtak a fotelekben, mikor még mesélte legérdekesebb történése-
it.A másik szobában a fiuk hallgatták feszült figyelemmel, amíg birták.
A lakás ablakainak nagyobbik része a fűtőházra és a vágányokra tekintett. Embertömeg hullámzott egész nap szemük előtt. János sokat utazott a fővárosba, a vasúti pálya is felügyelete alá tartozott.
A politikai események szele hamar megérintette a családot.
A fiúk eleinte nem nagyon értették a történéseket.Vallásos nevelésben részesültek, mely behatárolta
világnézetüket.A vasárnapi miselátogatás rendszeressége is segitette a szülői nevelést.
A Gimnázium újszerűsége élményként hatott.A szabadidő a gyakorlásra és a zeneiskolai órákra
szoritkozott.
A nagyfiú hangszerét a kormányra akasztva kacsázott a Gimnáziumba a forradalom kitörésének napján.Hallotta hazafelé tartva üvölteni a városszerte kirakott hangszórókból Gerő Ernő hangját,
ahogy beszédét felolvasta a rádióban.
Évek óta a család titkos programja ócska rádiójuk rövidhullámú adásán keresztül a Szabad Eu-
rópa rádió hallgatása.A friss történések így jutottak tudomásukra.
Mivel Székesfehérvár volt a Szovjet Hadsereg egyik központja, lázas izgalommal várta a lakosság
esetleges elvonulásukat.
A vasúti forgalom akadozni kezdett, majd leállt.A vasutasok-vasuti centrum lévén-gyüléseken tár-
gyalták az eseményeket. Megalakultak a munkástanácsok.Természetesen Jánosnak is részt kellett venni a gyüléseken.
Népszerüsége miatt a Munkástanács elnökének akarták választani. Megérzésből, bölcs előrelátás-
ból elháritotta magától e tisztséget és javaslatot tett, hogy fiatal kollégái közül válasszanak elnököt
Nyugalomra intett,-főleg a hangadókat.A csúcspárttitkár azonnali elbocsátását követelte a többség
Bölcsen kérte -hivatkozva a párttitkár korábbi vasutas szolgálatára és családjára-engedjék a vasuti
szolgálatban dolgozni.
Pár nap múlva ahelyett, hogy a várost elhagyták volna a szovjet tankok, a Vasutállomást körbevet-
ték.Az egyik tank a házuk előtt parkirozott, s mivel alig fért el csövével az állomás épülete helyett
csövével a házuk felé irányulva.
A forradalom leverése után annak ellenére, hogy János semmilyen szerepet nem vállalt sem a po-
litikában, sem a Munkástanácsban, egy tiltakozó gyűlésen nem vett részt és a forgalom beinditását
követően rögtön elfoglalta állomáshelyét-, azaz munkáját- már az első napokban megjelent a fekete
pobjeda és az ÁVÓ-ra vitték. Bár tettleg nem bántalmazták, de egész napos kihallgatások során –
mit többször megismételtek- vallatták személyekről, eseményekről. Mivel nem vett részt semmiben
nem is tudott semmiről nyilatkozni. Lassan elmaradtak a kihallgatások.
A forradalmat követően kis lakásuk nyugatra menekülni készülők átmeneti szállásává vált .
A konszolidáció idején szabadidejét gyermekeire áldozta
Mivel az itthonmaradás mellett döntött elhatározta, hogy a Balaton közelsége miatt csekélyke csa-
ládi örökségéből olcsó Balaton melletti telket vásárol. Igen ám ,de ennyire nem futotta az örökség-
ből.
Alkalmas telket találva felkereste fehérvári barátait és a két Horváth családdal kiegészülve megvá-
sárolták Balatonalmádi-Budataván a kinézett telket.
Szolid ikernyaraló épitésére futotta. János a részét lassan elkezdte épiteni régi tapolcai volt munka-
társaival. Nagy segitségére volt a budatavai váltóőr, aki ismerte a környék szakembereit.Az ikertárs
családi kötelékben épitkezett.Jó hangulatát biztositotta a Szentgyörgyhegyről a mozdonyvezetők
által fuvarozott demizsonok,benne kiváló fehér borocskával.
Az idősebb fiú érettségije jól sikerült, ám a választott orvosegyemi felvétel nem valósult meg.
Előjelei az érettségi bankett óta sejthetők voltak.
Az Osztályfőnök magához hivta a fiút és közölte: napok óta az Igazgatót keresve névtelen te-
lefonon elégedetlenségüket nyilvánitották ki, hogy egy reakciós ember gyermekét mért javasol-
ták továbbtanulásra. Mint párttitkár a telefonálókat visszautasitotta.
Az eredmény mégis a felvétel elutasitása volt helyhiányra hivatkozva.
A családi tanács összeült és elfogadva a barátok tanácsát,hogy a fiú hagyja el Székesfehérvárt és
a városon kívül vállaljon munkát.
Megrémülve az osztályfőnök megjegyzésére megkiséréltek mentő akciót szervezni.Felesége-,az-
az az Édesanya-leánykori ismeretségéből kerestek magas rangú protekciót, ám ez sem segitett a
felvételhez.
Ilona, az Édesanya szegedi tartózkodása során a nevelőszülők jóvoltából egyetemi bálokra is el –
jutott. Ott ismerte meg Ortutai.Gyulát. A fiatalember egyetemi hallgató volt. Az ismeretségből barátság lett, sőt a kezét is megkérte. A magas beosztású, rangú nevelő szülők a házasságba nem
egyeztek bele. A fiatal ember magas pozícióba került,-részben pártkapcsolatai révén – a Tudomány-
egyetem Rektora lett. Abban az időben az orvosi kar is hozzá tartozott.
Ilona levélben felkereste és meghallgatást kért.
A Minisztérium kapujában állig felfegyverezett belügyi katonák várták. Teremből terembe vezették.
Végül egy nagy terem végén fegyveres kiséret mellett egy emelvényen ült. A terem másik végében leültették a remegő lábú asszonyt, s túlvilági hangon megkérdezte: mi az óhaja.
A válasz elmaradt. Elvezették. A felvételt elutasították.
János elhelyezte a fiát Budapesten a Ferencvárosi Vasutépitési Főnökségen.Innen kapott igazolást
fizikai munkavégzésről.
A felvételhez ez sem volt elégséges.A maximális felvételi pont eléréséhez külön studiumot kellett
végezni fizika és biológia tárgyakból az egyetemi oktatók segitségével, mit baráti ismeretség révén
szereztek. Mihály fiúk orvosegyetemi zenekari tagságával járult hozzá Kiszely Tanár Úr segitségé-
vel a sikerhez. Szerepe csak annyi volt -mint Szakszervezeti Elnöknek- hogy maximális pont ese-
tén ha politikai ok miatt kiveszik a felvettek kalapjából, visszategye azt.
Közben a budatavai nyaraló lassan, de épülgetett, majd elérkezett a birtokba vétel napja. Nagy-nagy
öröm volt a családban.Jó időben a hétvégeken szorgalmasan látogatta a család.
Mihály elkezdte tanulmányait. Mivel kollégiumot nem kapott János felesége is dolgozni kényszerült
Az Utasellátónál állt munkába.Kitűnően jól végezte munkáját, hamar előre lépett s Ő lett a kis
pavillon vezetője, Csak adminisztativ munkát végzett. Árut rendelt, elszámolásokat végzett stb.
János anyagi gondjain lényegesen segitett felesége munkába állása.
István fiuk érettségi után egy évet gyógyszertechnikusként a gárdonyi patikában töltött .A felvétel i-
dejében ugyanis kórházba került fekélybetegség miatti .A következő évben sikeres felvételt nyert
a gyógyszerész karra Budapesten.
A két fiú közös albérlete enyhitette a kiadásokat.
A nyarak vigan teltek a budatavai nyaralóban.Közben elkészült az ikertárs oldala is. Nagy társaság
gyűlt össze a környékben nyaraló kortárs fiatalok közül. János nagyon élvezte ezeket a találkozó-
kat. Kortársaiból is lassan összejött egy csokorra való társaság.Még a mohácsi évekből össze-
jött a Szücsi Családdal, akik gyakori vendégek voltak.Ilona felesége pedig leánykori barátnőjét Kle-
mit hetekre vendégül látta. Mozgalmassá vált a budatavai nyaralás.
Kiegészitő tevékenyégként magánmérnöki munkába is kezd ett.Valamit ez is hozott a konyhára
A nagyfiú számára elérkezett a szigorló év.A letöltendő gyakorlati idő melyet tantárgyanként kellett
választani- nem jelentett problémát.
Az első tárgyat, a sebészetet a fehérvári Kórházban végezte.Gyakorlatilag a szülők környezetében..
A nőgyógyászatot a II Szülészeti Klinikán, majd a gyermekgyógyászatot és a belgyógyászatot a
MÁV Kórházban.Ez utóbbiakat a szülők örömére, hiszen mindketten a MÁV kötelékében dolgoz-
tak.
A II Belgyógyászati Osztályon nagyon kellemes körülmények közé került. Barátságos orvosok és
főorvos felügyelete alá .
A főorvos érdeklődő természetű ember volt.
Örömmel fogadta János vasutas létét és foglalkozását. Hamar kifürkészte: segitségére tud-e lenni
budatavai nyaralójának javitgatásánál.János örömmel fogadta a felkérést és megoldotta a főorvos Úr
problémáit.
Még az osztályon töltött gyakorló idő alatt váratlan telefonhivást kapott a Főigazgató Titkárságáról.
Másnap ünneplőben jelenjen meg a Titkárságon. Mihály nem tudta mire vélni a meghivást. Nem szólt senkinek,csak a megadott időben jelentkezett az Igazgatóságon. Már az első pillanatban meg-
lepetés érte.Az igazgatósági előszobában pár ünneplőbe öltözött évfolyamtársával találkozott.
Barátságosan fogadták:Te is-Te is ,volt a közölni valójuk.Perceken belül-alig ocsúdott fel meglepe-
téséből- szólitották az Igazgatói szobába.Több öltönyös Úr ült egy nagy asztalnál, középen a teljha-
talmú Főigazgató. Kezét nyújtva gratulált MÁV Kórházi sikeres pályázat elnyeréséhez.
Mihálynak agyán azonnal átvillant: semmiféle pályázatot nem adott be.Minden összekuszálódott
benne.A teljhatalmú Főigazgató kotorászni kezdett papirjai között, keresve a nem létező pályázatot,
majd abbahagyva még egyszer gratulált, s egy kérdést intézett búcsúzóul: milyen szakra és
melyik osztályra szeretne menni dolgozni.Mihály csak annyit tudott magából kipréselni: belgyógyá-
szati osztályra.
Szédelegve tért vissza osztályára. Útja egyenesen a Főorvoshoz vezetett.Faggatni kezdte a történé-
sekről, s főleg arról: ki a protektora. Mihály hiába esküdözött, hogy nem tud semmilyen protekció-
ról. A Főorvos Úr kétkedve hallgatta, s hosszú ideig abban a hitben élt, hogy Mihály tagad.
Lassan megoldódott a rejtély.
A szigorló év alatt.János egy tudományos Kongresszuson véletlenül találkozott egy egyetemi társá-
val, akinek karrierje magasra szállt: a MÁV Vezérigazgatója lett. Tulajdonképpen a folyosón leszól-
litotta, s hogylétén kívül családjáról is informálódott. János megemlitette, idősebb fia rövidesen be-
fejezi tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetemen.Megkérdezte: miért nem a MÁV Kór-
házba pályázik?
Pár hét múlva a lakáson lévő MÁV üzemi telefonon a vezérigazgatóság egyik titkárnője Mihály fi-
ának adatait kérte. A telefonhivásnak nem tulajdonitottak különösebb jelentőséget.
De volt jelentősége.A Vezérigazgató kérés nélkül elintézte a MÁV Kórházba történő felvételét. Megoldódott a rejtély.
A főorvo Úr kapcsolatai révén el tudta intézni, hogy Mihály az osztályára kerülhessen.
Nagyon boldog volt a család. Az Osztály kollektivája is örömmel fogadta a bejelentést.
Hátra volt még a Neurológia és Psychiatria államvizsga, mely lázba hozta a családot.Végül is sike-
rült.
Az ünnepélyes Diploma kiosztási Ünnepségen a teljes család megjelent Mihály megkezdte a munkát a Kórházban..Egy hónap múlva megkapta a katonai behivót a kötelező katonai szolgálat letöltésére.
Pár hét központi kiképzés után Nagykanizsára vezényelték. A szülők nagy örömére olyan kollégával
együtt került a kanizsai alakulathoz, aki a hét végeket a városban töltötte, így hetente hazajárhatott
Székesfehérvárra. János nagyon büszke volt a fiára,s bár az otthon töltött idő egy részét udvarlással
töltötte mégis maradt hosszú idő beszélgetésekre együtt töltött időre.
Időközben a kisebbik fiú is diplomázott . Kiváló előmenetele jutalmául az Egyetemen kapott állást.
Korán udvarolni kezdett, s nagyon hanyagolta a hazautazást a szülői láthatást.
Mihály leszerelését követően belemarkolt az életbe és dolgozni kezdett a MÁV Kórházban.
Lakás hiányában hazajárt Fehérvárra.A reggeli gyors ötven perc alatt Pestre ért. Elnézték neki, hogy
később érkezett az Osztályra.
János komolyan vette munkáját. Beosztottai, az egész környező vasutasság nagyon szerette.Egyszó-
val népszerü ember volt a szakmában, a vasutasság körében egyaránt.
Kisujjában volt a szakmája. Kemény téli havas napokon beköltözött a Pályaudvar úgy nevezett
irányitó tornyába onnan irányitotta a munkálatokat.
A házimunkában jelentősen kivette a részét .Minden napos mosogató volt de krumplit hámozott, babot válogatott stb.
Jó szokását azonban nem hagyta el: a mindennapi déli ebédet követő fél órai alvást. Ő volt a család
házi malackája: minden maradékot eltüntetett. Az üres főzeléknek éppúgy örült, mint a különleges
fogásoknak
Orvos fia hazalátogatásai alkalmával a hétvégéken néha együtt ebédelt vele.Főzelék feltéttel volt a
rendelése.Ebéd alatt hosszan elbeszélgetett fiával.
Nyugdijba vonulásakor vissza kellett szolgáltatni a szolgálati lakást. Az un. Münnich lakótelepen
kapott egy földszinti lakást. A cserét kénytelen volt elfogadni.
Váratlanul érte a családot a kisebbik fiiú nősülése.Alig, hogy munkába állt az Egyetemen megtartot-
ták az esküvőt.
István ügyes manőverrel az albérleti lakást elcserélte a tulajdonos thököly -úti főbérletével. Nősülését követően gyakoribbá vált fehérvári látogatásaik.
Mihály látogatásai egyre gyakoribbá váltak A szülőkön kívül hazahozta a szerelem.
A fiatalok élete igazodott a lehetőségekhez és a szükségletekhez. A választott leányka érettségije
után a Pécsi Zeneművészeti Főiskolára nyert felvételt. Budapesti áthelyezéshez csak egy házasság
segithette fővárosi lakosú és ott dolgozó férj útján.
János ismerve a választott családot nagy megelégedéssel fogadta a fiatalok egybekelését.nejével
együtt.
Az esküvői tanúa fiának legkedvesebb pesti kollégája volt Kovács Birkás János.
A polgári esküvőt Székesfehérváron tartották szűk keretek között. A tempomi esküvőt ugyancsak
Fehérváron a következő év nyarán tartották lakzival
A fiatalok pesti albérletbe vonultak Ám a hét végi fehérvári hazaruccanásokat illeti nem maradtak el.
A fiatalasszony diplomája megszerzése után Kispesten kapott állást.
Almádiban nyáron összejött a nagy család.
János volt a vidám szóvivő Szerette a fiatalokat hallgatni.Beleszólt társalkodásukba, mintha közé-
jük tartozna. Szellemes megjegyzéseivel emelte a hangulatot.
A déli maradékot eltakaritotta és szorgalmasan mosogatott.
Mihály fia kórházi főnöke kíváncsi ember volt. S mikor megtudta, hogy János mivel foglalkozik
megkérte,hogy budatavai nyaralójában keresse fel egy kis beszélgetésre, persze hátsó szándékkal
egy kis segitség kérésére. János emberei a környéken szolgáltak, így nem esett nehezére a segitség
megszervezése a Főorvos Úr nyaralójának némi javitgatására.
Orvos fiának sikeres szakvizsgája után némi büszkeség töltötte el, melyhez hozzájárult István
sikeres diplomaszerzése és egyetemi állásának elnyerése.
Boldogságának csak Mihály fiának hepatitisz megbetedése vetett véget.Nagyon sajnálta, hogy ott-
hagyta a MÁV Kórházat s Fehérváron körzeti orvosi állást fogadott el. Családostul le is költö- zött.Csupán az vigasztalta, hogy újszülött Gábor unokáját gyakrabban láthatja majd.
Nemsokára bővült a család, megszületett Fehérváron második fiú unokája.
Hamar kiderült, Mihály meggondolatlanul döntött. Keveselte is a szakmai munkát fárasztotta is a nagy terület bejárása.
Sikertelen próbálkozása a MÁV Kórházba való visszatéréssel kapcsolatban új terveket gerjesztett.
Kapóra jött a Megyei Reumatológiának megüresedése,. Átmenetileg mellékállásként tevékenyke –
dett egy új szakmában.S mihelyt lehetőség nyilt főállásért átpályázott a reumatológiára.
István kisfiának haláláig sok időt töltöttek Budapesten. Szinte feleségével gondozták a beteg gyer-
meket. Halála után Pist fiáék szinte hetente leutaztak Fehérvárra a Szülőkhöz.
Lassan felduzzasztották a reumatológiát, melynek személyi állománya kifogásolni való volt. Mihály
új állomáshely keresése révén került Balatonfüredre családjával együtt.
Jánost kissé elszomoritotta. Unokáit ritkábban látta. Közben megszületett orvos fiának harmadik gyermeke. A nyár maradt a nagy családi találkozások és együttlétek legfőbb időszaka. Kárpótlásul
azonban maradt csaknem mindennapos közellétben Pisti fiának leánya.Szeretetét volt kire kisugároz
za.
Egy nyári délután hasi panaszokról tett emlitést.
Az Onkológiai Intézrtben történt a kivizsgálás.A CT retroperitoneális malignómát jelzett. A szövet-
tan a legrosszabb indulattú képet mutatta.
A cytostatikus kezelést megkisérelték, sajnos rosszul tolerálta. Félbe kellett szakitania.
A betegség lassan haladt előre.
Amig csak lehetett, aktiv maradt a családban
István fia szerencsés lakáscserét bonyolitott le :egy nagy lakásért három újonnan épült Újpest-Ká-
posztásmegyeri lakást kapott. Az egyik lakásba a Szülőket haszonélvezőként jelentette be.
Mikor nászasszonya rövid betegség után elhunyt, feleségével,Ilonával elvállalta Budapesten Ger-
gely unokájának felügyeletét egy óbudai lakásban.
Mikor feladatként megkapták Gergely unokájuknak pesti felügyeletét fehérvári lakásukat bagóért
leadták a városnak és felköltöztek Pestre
A tanulásban sokat segitett Gergő unokájának.Pendlizett Óbuda és Káposztásmegyer között.
Több alkalommal kórházi kezelésre szorult. A kezelések ellenére betegsége elhatalmasodott.
Végső stádiumban a MÁV Kórházba került, ahol elvesztve öntudatát pár nap múlva elhunyt.
A Mohácsi családi Kriptában helyezték végső nyugalomra. Kis távolságra ahhoz a halottas házhoz,
melyet nevelőapja épitett és a mennyezetét művészien faragott.

Hutás Mihály
Author: Hutás Mihály

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100 éves születésnapjára írtam életrajzi kisregényt, de más prózai művekkel is kacérkodtam. Évekkel ezelőtt egy novellámmal pályázatot nyertem. Aktív orvosi munkám: jelenleg reumatológusként három munkahelyen, nagy családom adta feladatok ellátása, nomeg a klasszikus zene (sajnos már nem művelése) hanem hallgatása, a polyphonia tanulmányozása (pl.Bach fugák) időm nagy részét lekötötték. Talán egy kis lökést kapok szerény sikereimért.   Művészportré a szerzővel:

Megosztás
Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

36 − = 31

Március haván

Asszonya vagy nappalnak s éjszakának, Míg a szívek egy dobbanásba válnak.   Símogató kezed közt tart egy álom, S elkísér csókba váló valóságon.   Mandulabarna

Teljes bejegyzés »

Beforratlan sebek

Beforratlan sebek   Már nem tudott sírni. A könnyei már régen elapadtak, és hiábavaló is lett volna. Csak belülről feszítette az a tehetetlen düh, elkeseredettség,

Teljes bejegyzés »

Életszeretet

Szeretem a szivárványt – az esőillatú napsütésben. Szeretem a tenger moraját – lágyan andalító szélben. Szeretem a csicseregve üdvözlő szép napfelkeltéket, S ahogy kávéillat-meleg, hűséges

Teljes bejegyzés »

Magánylátogató

Ma ellátogatott hozzám a magány. Köszönés nélkül ült mellém a padon. Nem háborgatott, csendben elmélázott. Gondoltam: Hadd maradjon, hagyom. Láthatatlan burokba rejtőzve lógatta lábát szótlanul,

Teljes bejegyzés »

Az üres marok

Hoztál valamit? – suttogta halkan, Miközben nagy, kék szemeit rám meresztette. A zsebem üres volt. Felemeltem gyorsan. Ő apró fejét a vállamba temette. Szólni nem

Teljes bejegyzés »

Őszintén

Nem vagyok szent. Még csak jónak sem mondható. Nem vagyok szerény, áldozatkész, Sem odaadó. Az önérzetem valahol odafenn az egekben, A kritikát nem tűröm, mert

Teljes bejegyzés »