Egy igaz magyar ember / láncnovella-rész /

Egy igaz ember!

Hűvös őszi szél szinte átfújta a falut.Az emberek behúzódtak ütött-kopott házaikba.A felvégen
már jómódú emberek laktak.Nagy gazdák disznóólakkal ,tehenekkel, ápolt kertekkel,beton jár-
dával.Volt pár dolgos kézre utaló egyszerűbb házacska.Szinte a szegénysor és a jómódúparasz-
tok házai közé ékelve állt Jóskáék családi háza.
Ebből a házacska ablakaiból kíváncsi gyerekek kandikáltak ki. A párától alig lehetett fizimiská-
jukat felismerni.
A családfő a Zicsi grófok alkalmazásában állt,,a mindennapi betevő így biztositva volt.Szorgos be-
csületes ember volt.Gyermekei felnevelését tartotta szeme előtt.
Tiszta ruhát a hétvégi misékre kaptak.
A gróf úr ezért minden alkalommal ajándékkal jutalmazta Őket.Hol tojást, hol egy pár csirkét, gyü-mölcsöt adott a mise után az apának.Az sem volt ritka, hogy behivta Őket egy forró teára egy kis
süteményre.Egy alkalmat sem szalasztott el megkérdezni: szükségét szenvedik-e valamiben.
A család József nevü fia hamar kitűnt mind családi környezetében, mind iskolájában rendkivüli ké-pességeivel.Kiváló magaviselete mellett szorgalmával, rendkivüli memóriájával,nyelvkészségével
az Iskola legjobb tanulójává vált.Dicséretek mellett számtalan oklevelet gyűjtött be.
Családja eleinte furcsa szemmel nézte, gondolván esetleges továbbtanittatási kötelezettségeikre.
Testvérei folytatták a családi hagyományokat: valamennyien kétkezi mesterséget választottak, hogy
hozzájáruljanak a család fenntartásához.
A kis Jóskára felfigyeltek a faluban.Hire eljutott a Gróf Úrhoz is.
Az egyik vasárnapi mise után magához hivatta Édesapjával együtt.
Úgy hallottam Pista-mondta az apának- a Te Jóska fiad okos tisztességes gyerek.Tudom szegények
vagytok, tanittatása esetleg meghaladja anyagi lehetőségeiteket.
Ne vedd rossz néven,ha a tanulási költségeket átvállalom.
Az apát kissé váratlanul érte a Gróf Úr ajánlata.Szabadkozni kezdett. Hogy így meg úgy, nem
fogadhatja el ezt a kegyet.Magában azonban rendkivül megörült az ajánlatnak.
Igy került Jóska a fehérvári Internátusba.
A fehérvári tanulóévek hamar elszálltak. Itt is kitűnt diáktársai közül.Szerénysége megvédte
diáktársai zaklatásától Erős rövidlátása inkább szánalmat szült bennük.Szabad idejében korrepetálta
társait. A faluban és a szülői házban mindent rá lehetett bizni: Önként vállalta az ólak kitisztitását,
a kútról a viz behordását.A szomszédok megjegyezték: még pap lesz ebből a gyerekből.
A plébános Úr magához is hivta, s feltette neki a kérdést.
Ő szerényen elháritotta:ily megtiszteltetéssel nem áldotta meg az Isten.
Apja korai halála megnehezitette az életét. Tanulmányai is veszélybe kerültek.Testvérei hamar mun-kába álltak mely ideig- óráig könnyitett helyzetükön.
Az egyetemi évek növelték az anyagi bizonytalanságot.Az ösztöndij rendszer, melynek jó tanulmá-
nya révén kedvezményezett lett sem tudta a család gondjait megoldani.Korrepetációkat vállalt és remek nyelvérzéke révén nyelvórák adásával enyhitett gondjain
Kitüntetéses diplomája a falu csodájára járt.
Első állása a Megyei Önkormányzathoz vezette.
Két ember munkáját is elvégezte, ezzel biztositotta állásának stabilitását.
Rövidlátása miatt az első sorozások alkalmával az alkalmatlanok sorába választották Megörült neki,
hisz pénzre volt szüksége családjának s dolgozhatott tovább.
Ahogy az oroszok átlépték a határt SAS behivót kapott.
Utász századhoz, majd az élélmezéshez osztották be.
Fegyvert szinte kézbe sem vett mégis a fehérvárt megszálló csapatok begyüjtötték és malenkij ro-
bot cimén Ukrajnába szállitották.
Hamar meggyőződtek erős rövidlátásáról ezért mezőgazdasági munkára fogták.
Kihelyezték egy családhoz, ahol hamar eloszlatta a háziak ellenszenvét szorgos munkájával,
szerénységével. Nagy-nagy szerencséjére egy ruszin családhoz került. A család titokban vallás-
gyakorló volt, s a magyarok iránt sem tápláltak gyűlöletet.
Isten ajándéka volt ez a ritka találkozás a száműzetésben. Az előljáróságon mindent megtettek,
hogy két év letelte után hazaengedhessék.
A család szinte családtagként kezelte, s szabadulásakor szinte megsiratták.
Kopott csizmában, a háziaktól kapott rongyos, de meleg kabátban szinte gyalogszerrel tette meg az utat a határig-A két év alatt szerencséjére jó nyelvérzékének szinte megtanult oroszul,,habár a ruszin
család egymás között ruszinul beszélt.
A halomra bombázott és lőtt Fehérvárra alig ismert.
Falujában nagy örömmel fogadták, ám látta,hogy ott nem lesz maradása.
Lakást bérelt Fehérváron és a Megyei Tanácson próbált elhelyezkedni.
Próbaidőre fel is vették fogalmazónak.
Pár hét múlva hivatta a párttitkár egy kis elbeszélgetésre.
Töviről hegyire kikérdezte a távolléte napjairól.
Okos ember nem sokat beszél.Bölcsen csak a kellemesnek tűnő dolgokról tett emlitést.
Elmondása kissé meglepte a párttitkárt, majd előhozakodott beszélgetésük lényegével.
Meginvitálta a Magyar Dolgozók Pártja soraiba.
Szegény család gyermeke vagy-mondta.Okos tanult ember vagy , ilyenekre van szükségünk sora-
inkban.Nagy karrier előtt állhatsz.Büszke lesz rád szülőfalud.
Jóska némi szünet után szokott nyugalmával válaszolt a feltett kérdésre.
Kedves Tóth elvtárs:káderlapomban kiemelt helyen szerepel vasárnapi templomlátogatásom, s gon-
dolhatod az ezzel járó vallásos meggyőződésem. Törványink ezt lehetővé teszik.
A gyakorlat a párttagsággal nem teszi összeegyeztethetőnek,
Tanulmányaim szerint a Párt a Marxizmus-Leninizmus szellemi elméletére épül, Világnézetemet nem tudom és nem akarom megváltoztatni semmi módon sem
Nem török babérokra. A munka számomra az eszköz a boldoguláshoz.
Azért adok gondolkozási időt, hátha meggondolod magad.-Ezzel a mondattal váltak el egymástól.
Ettől a naptól kezdve megváltozott körülötte a légkör.
A munkatársak egy része bizalmatlansággal vette körül, egy része fokozatosan ellenszenvvel visel-
tetett irányában.A rá bizott feladatok mennyisége is fokozatosan szaporodott. Egyre több időt kel-
lett a hivatalban töltenie.A jutalmazásból minduntalan kimaradt. Igazságtalan kritikák érték e fel-
sőbb szervek részéről.
Meghivást kapott egy farsangi pedagógus bálra baráti közvetitéssel.
Itt ismerkedett meg egy fehérvári Erzsébet nevü tanitónővel.Bár nem tartozott a táncbajnokok tábo-
rába, ezt az éjszakát áttáncolta friss ismeretségével
Nyilt, őszinte ember lévén hamar bevallották egymásnak vallásos meggyőződésüket.Nem tartott so-
káig a mátkaság.
Erzsébet családja örömmel fogadta a leánykérést, s az esküvő időpontját is s gyűrűváltáskor kitüz-
ték.
A Bazilikában tartották a templomi szertartást.Az esküvői vacsora szük családi körben zajlott.
A fiatalok kénytelenek voltak a sógorékkal összeköltözni a Mama házrészében.Mindkét családnak
jutott egy-egy szoba,a Mama a cselédszobába szorult.
Nem baj, mondta ,napom legnagyobb részét úgyis a konyhában töltöm,ugyanis valamennyiük szá-
mára főzott minden áldott napon.
Jóska bővitette nyelvtudását, melyet sajnos közvetlenül nem tudott hasznositani.
Nagy örömmel fogadták leánygyermekük születését.
Elhalmozták a szeretet minden gyümölcsével, azaz kényeztették.Természete elsősorban apjára ü-
tött.Kényeztetésükkel nem sikerült elrontani.
Másodikként született fiúgyermekük sajnálatos módon két éves korában szövődményes tüdőgyulla-
dásban elhunyt. Köszönhető volt a hiányos antibiotikum ellátásnak és az orvosi gondatlanságnak.
Kislányuk Editke kitűnt az iskolában osztálytársai közül,s zongoratanulási előmenetele is biztatónak
mutatkozott.
A párttagság megtagadásának megszülettek következményei.
Az első az elbocsátás volt létszámfelesleg cimén.
Pár napon belül állásajánlatot kapott a Pékek vállalatától.Teljes felelősséggel , minden gazdasági területre kiterjedő munkakörrel látták el.
Az első lépés a vállalat gazdálkodásának rendberakása volt. A korrupt vállalatvezetést váratlanul
érte tevékenysége.Napokon belül haragosokra tett szert.A személyes beszélgetések révén sort is
keritettek kritikai észrevételeinek.
Pontról pontra bizonyitotta az előző hanyag gazdálkodás kifogásolható ténykedéseit.
A változtatások lehetetlenné tették a pénzek lenyúlását a korrupció tovább burjánzását.
Összeült az üzemi tanács a párttitkár vezetésével és eldöntötték: lépéseket kell tenni a új főkönyve-
lő eltávolitására.
Mivel a felügyeleti szervek megelégedésüket nyilvánitották ki a főkönyvelő munkájával kapcsolat-
ban kreálni kényszerültek hamis vádakat, melyekkel birósághoz fordultak.
A vádak hamar megbuktak.Az egyébként befolyásolható Biróság sem tudta elmarasztalni.
Azt viszont sikerült elérni, hogy Jóska megutálta a Pékek társaságát és új állás után nézett.
Sikerült is a Közúti Igazgatóságnál elhelyezkedni..Végül is ez lett utolsó munkahelye.
Szerencséje volt. Itt értékelték tudását, szorgalmát.Megelégedéssel fogadta a felkinált fizetést, sőt
megköszönte. Ez utóbbi meglepetésül szolgált, mivel minden újfelvételes elégedetlenkedett a fi-
zetést illetően.
Rögtön felkinálta a vezetőségnek, hogy szívesen tart a dolgozóknak téritésmentesen nyelvórákat.
Mivel nyelvtudáshoz közvetlenül nem kapcsolódott a vállalat munkája, gondolták nem fog akadni
jelentkező.
Nagy meglepetésre jelentős számú jelentkező akadt főleg a német és angol órákra.Minden alkalom-
ra felkészülten érkezett.
A baráti körük egyre bővült.Az egyházközségből ismerte meg F. Gyula ügyvédet, majd családját.
Az első vizitváltást követően rendszeresitették a heti kanaszta partikat. Politikáról sosem esett szó.
A kártya szüneteiben a beszélgetés témája a család volt.
Erzsébet asszony imádott leánykájának iskolai előmeneteléről és zenei tanulmányainak sikereiről
számolt be űjból és újból. Férje csendben hallgatta a beszámolókat, időnként csillapitotta feleségét
és szerénységre intette.
Hogy kitörjenek a város egyhangú életritmusából boldogan csatlakoztak sógoruk ajánlatához: bala-
toni telekvásárlási ajánlatához.
A pénz előteremtése nem volt egyszerü dolog. Annak ellenére, hogy egy házhelyre való épitési tel-
ket hárman szándékoztak megvásárolni, így az összeg harmadolódott.Az első pillanatban az épitési
költséggel nem is számoltak.Részükről szerencsére adott volt az épitkező brigád.Pista bátyja ugya-
nis köműves volt és a család többi tagja is felajánlkozott munkára.
Apró lépésekben lassan felépült a balatonalmádi-budatavai hétvégi pihenő.Háznak nem volt igazán
nevezhető, de jó emberek kis helyen is megférnek mondás alapján megoldotta a nyaralást. Külföldi
útról szó sem eshetett. A pénz előteremtéséhez szükség volt mellékállás vállalása. A nyelvtanulás
szerencséjére lassan divatba jött. Akadtak magántanitványok, majd a politikai szoritás lazulásával
lehetősége nyilt a TIT keretén belül is nyelvoktatásra.
Nagy boldogságot jelentett a „nyaraló” használatba vétele.
Csekélyke kertészkedésre alkalmas terület is tartozott az épülethez.
Ez volt az igazi boldogság. Bevetette magát a kertbe Gyümölcsfákat ültetett, virágokat, a mindenna-
pi főzéshez szükséges zöldségeket stb.Egész nap bogarászott a kertben szabad hétvégéin.
Ami ideje maradt a nyelvekre forditotta.Nagy élvezettel olvasta nyelvkönyveit.Kiváló nyelvérzéke
révén egyedül,könyvek segitségével spanyolul is megtanult.Oly jól sikerült spanyol tanulmánya,
hogy spanyol vendége megjegyezte,ha fél órát gyakorolt volna vele megesküdött volna andalúziai
származására
Kislánya boldogsága került céljai között az első helyre.Szeretetben nevelték. Észre sem vették az idő múlását..Pedig az érettségi küszöbéhez ért.
Csaknem két éve komoly udvarlója akadt. Ebben a korban a szülők figyelme,szava még meghatá-
rozó szokott lenni. Hogy elutasitás nem történt annak forrása volt baráti bizalom a fiatalember szü-
leivel kapcsolatban. A két családot régi barátság fűzte egymáshoz. Ők alkották a családon kivüli
harmadik budatavai nyaralótulajdonos-társat.
A fiatalember rendezett existenciával rendelkezett: állással biró orvos volt.
Bár a szülők eleinte korainak tartották a fiatalember közeledését. Leányuk korát,talán éretlenségét,
valamint a nyolc év korkülönbséget nehezményezték.
Mikor megkérdezték leányukat :kit szeretsz igazán, a válasz az volt:Titeket a zongorát és Misit az udvarlót.
Találkozás mindig a szülők jelenlétében történt.Talán csak a családi összejövetelek sűrűsödtek. Ám
ott volt a nyári vakáció. Itt elkerülhetetlen volt a gyakori együttlét: séták, mozilátogatások a budata-
vai társasággal.
A továbbtanulás kérdése került a közép pontba. Zenei pálya, vagy Óvónőképző.
A zenei pálya maradt a kalapban.Mivel az ország továbbtanulás szempontjából régiókra lett osztva
Pécsre esett a lehetőség.
A család nagy örömére a felvétel sikerrel járt.Csupán Jóska, az édesapa fájón megjegyezte: drága
kislányom nem fogunk tudni naponta találkozni. Erzsi Mama meg is dorgálta érte: ne legyél olyan
önző, mi lesz,ha egy férj elrabolja tőlünk.Jóska naivan válaszolt:Az egészen más , akkor tudni fogom , hogy jó helyen van és lélekben mindig velünk marad.
Jóska mindig tudta tartani magát, de a búcsú pillanataiban elérzékenyült, talán még a könnyei is ki-
csordultak.
Nyelvkönyveibe temette magát és a nyelvtanitási óráinak számát megemelte. Erzsi néni nagy-nagy igyekezettel és szeretettel figyelte minden gondolatát , s próbálta leányuk távollétét kitölteni.
Nagy próbatétel volt számukra a fiatalok bejelentése házassági szándékukról.
Az eljegyzés dátumát is kitűzték.
Nagy lelkűségük tanubizonysága volt hogy megjegyzés nélkül hallgatták végig a fiatalok érveit. Sőt
rövid szünetet követően boldog mosollyal ölelték magukhoz Őket.
Viselkedésük felgyorsitotta az eseményeket.Tanú megnevezés ,az előkészités mrgszervezése stb.stb.
Rohamléptekkel zajlottak az események.Karácsonykor eljegyzés szűk körben:tanúk, szülők csupán
az ünnepi ebéden vendégként.A jó hangulatu ebédet követően mindegyik szülő visszakapta gyerme-
két.
Tulajdonképpen az esküvői sietség célja az volt, hogy mint feleség,-hivatkozva az ifjú férj buda –
pesti állására- kérvényezhesse főiskolai áthelyezését Budapestre.
Az átiratkozás megvalósult Jóska nagy-nagy örömére. Lánya gyakrabban hazalátogathatott a szü-
lői házba.
A templomi esküvő sem váratott sokáig.A tanév végét követő nyár elején megtörtént a Székesfe-
hérvári Bazilikában. A szertartást a Püspök Úr celebrálta, mint a család régi barátja.
A háboru előtt Erdély visszacsatolását követően egy faluban lett plébánas a Püspök Úr, valamint- Erzsi-mama a tanitónő,az örömanya.
Jóska annyira szivén viselte a fiatalok sorsát,hogy anyagi támogatását emelte: ismét megduplázta
főállása mellett a nyelvtanitási órák számát.
A túlterheléstől egy rosszullétet követően Kórházba került.Szigorú figyelmeztetést kapott : megter-
helését csökkentse. Képtelen volt rá.
A fiatalok épitkezésbe fogtak,mely a pénzt nyelte ,csak nyelte.
Végre elkészült a várva várt társasházi lakás.Nagy volt az öröm a családban.Heti váltással utaztak
a Szülők Pestre, a fiatalok Székesfehérvárra. Közben megszületett első unokájuk Gábor.
Az öröm ismét a tetőpontra hágott.
Villámcsapásként érte a családot az ifjú férj hirtelen megbetegedése májgyulladásban,melyet kór-
házi befekvés követett. A betegség ismeretlen kimenetele, csak tetézte az izgalmakat.
Két hét múlva Jóska otthonában ismét rosszul lett, eszméletlen állapotban Kórházba került.
Jöttek az elkeseredett telefonok Mihály kórházi ágyához:Gyere haza, gyere haza.
Csaknem 12 hétig eszméletlen állapotban volt Jóska.Az ieggyógyász főorvos lemondott felgyó-

gyulásáról. Véleményét közölte a hozzátartozókkal és a vővel is.
Igen súlyos agyi károsodások érték.Fél oldala spasztikusan lebénult. Beszéde,mimikája megválto-
zott.Hazabocsátásáig hosszú hetek teltek el.
Vője is megszabadult a kórházi rabságból.Hirtelen elhatározásból felmondta kórházi állását és egy
felajánlott fehérvári körzeti-orvosi állást vállalt el.
Hatalmas akaraterővel végezte Jóska a gyógytornász által bemutatott és előirt penzumot.Emberfe –
letti koncentrációt igényelt minden tervezett mozdulata.
Csodálatos volt egyáltalán eszméletre térése, beszédének érthetővé tétele.Nagy kiterjedésü agyi el-
halással járt az agyi vaszkularis katasztrófája. Az orvososk is csodájára jártak életben maradásának.
Mérsékelt személyiségváltozása csupán a zeneszeretet elmaradásával járt. Érdeklődése minden i-
rányban kiterjedt, elsősorban családja és felesége Erzsike sorsával foglalkozott.
Otthonléte másnapján már kezébe vette szeretett nyelvkönyveit..
Spasztikus végtagbénulása rendkivül megnehezitette járását.Összeszoritott fogakkal egyre növelte
a megtett távolságot.
Erzsike le nem vette volna róla szemét.Túlzásba is vitte figyelmét, aggódását. Mindennek meg akart
felelni.A háztartás, az unokák és imádott Jóskája minden gondolatának,kivánságának teljesitése i-
degrendszerét felőrölte.
Pedig Jóska -bár kissé türelmetlenné vált betegségéből kifolyólag-felfogta felesége túlterheltségét,
erre gyakran figyelmeztette is.
Vője nyughatatlansága munkahelyével kapcsolatban odáig fajult, hogy többszöri eredménytelen pá-
lyázati próbálkozás után családjával új állást vállalva Balatonfüredre költözött.
A nyarak pedig Balatonalmádiban összehozta továbbra is a kis közösséget .
Almádiban mindenki szeretettel vette körül. Nehéz helyzetében is kellemesen teltek az együtt töltött
hetek.Fájó szivvel tekintett parányi kertjére, mely árvultan tekintett vissza gazdájára..A fiatalok már
alig törődtek kertjével. ,Erzsike kevéske szabadidejéből alig tudott pár percet lecsipni gondozására.
A nyár végére az állandó vendégjárás fárasztotta, de szóban ennek jelét sohasem adta.Mozgásán a-
kadozó beszédén érzékelték.Az évek múlásával járása sajnos fokozatosan romlott.Beszéde és nye-
lése is akadozóvá vált. Intézeti Rehabilitációja sem járt sok sikerrel.
Csak az életszeretete és éltetö ösztöne marasztalta földi bolyongásáben.
Kiáradó szeretete csak bőlcsességével vetekedett.
A fiatalok Füredre történő költözése előtt született meg harmadig gyermekük.Szeptembertől hetente
ha fújt a szél, hullt a hó: a gyerekekkel Fehérvárra utaztak
Türelmes szivvel fogadta a ritkábbá vált családi együttlétet. Nyelvkönyveibe temetkezett.
A gondviselés segitségével időben eladták fehérvári lakásukat és megvételre találtak Füreden
egy szép Balatonra tekintő lakást.
Végre közel került szeretett unokáihoz és leányához.
Boldognak és megelégedettnek érezte magát nyomorúságában is.
Állapotrosszabbodása megállithatatlan volt.Egyre rövidültek a kórházi időn kivüli otthoni tartóz-
kodások.A félrenyelése súlyosbodott következményes tüdőgyulladásokkal és felesége karjaiban a Veszprémi Kórházban lélekben felkészülve itthagyta szeretteit.
Felesége Böbe Néni teljes depresszióba zuhant
Nehéz hónapokat élt át férje utolsó hónapjaiban ,de hiányát nem tudta elfogadni.
Az arácsi temetőben búcsúztattuk.
Szinte megváltásként érkezett a feladat kis unokája budapesti felügyelete.
Új értelmet keresett életének.Aki Budapesten csak kézen fogva tudott közlekedni, rádiós Nagyma-
mává változott.Elkisérte a Rádiós Iskolába, ahol a Gyermekkórus tagjai a közismereti tárgyakat va-
lamint énekkari próbáit tartották, majd érte menve hazakisérte és ellátta a napi feladatokat is.
A kis bérelt lakás Óbudán volt A hétvégeken-ha a kórusnak nem volt programja-
hazautaztak Füredre ,vagy a Szülők látogattak a Fővárosba..
Drága emlékü férje emlékét semmi sem tudta mérsékelni.
A következő év tavaszán. Húsvét előtti hetekben étvágytalanná vált és fogyni kezdett.
A tavaszi szünetet kihasználva a Veszprémi Kórházban kivizsgálták.
Az eredménye megrenditő volt: vastagbél daganat.
A család sebész keresésébe fogott. Végül az OTKI Hasi Sebészetének vezetője: dr Kiss János professzor végezte a műtétet.
A körülményekhez képest a műtét sikerült.Intelligens asszony lévén tudta, hogy az utókezelés két-
esélyes.Nem akarta terhelni Családját és a meglévő elfolytott depressziója-mit Jóska halála okozott-
a mütét okozta stressz, esetleges elhúzódó utókezelés családot terhelő következményeinek gondolata egy stressz-ulkusz kialakulásához vezetett..
Már ki volt tűzve a hazamenetel időpontja, A Füredi Plébános Urat várta, kinek megérkezése előtt
két órával a kórházi ágyán elvérzett. Életét a sürgős beavatkozás ellenére nem sikerült megmenteni
Balatonfüreden az Arácsi Temetőben férje mellé temették.
Ez volt dióhéjban egy huszadik századi igaz magyar ember élettörténete.

Hutás Mihály
Author: Hutás Mihály

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100 éves születésnapjára írtam életrajzi kisregényt, de más prózai művekkel is kacérkodtam. Évekkel ezelőtt egy novellámmal pályázatot nyertem. Aktív orvosi munkám: jelenleg reumatológusként három munkahelyen, nagy családom adta feladatok ellátása, nomeg a klasszikus zene (sajnos már nem művelése) hanem hallgatása, a polyphonia tanulmányozása (pl.Bach fugák) időm nagy részét lekötötték. Talán egy kis lökést kapok szerény sikereimért.   Művészportré a szerzővel:

Megosztás
Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

27 − = 21

Uncategorized
Halászné Magyar Márta

Gyümölcsöt érlel a nyár

Nyár ízletes gyümölcsöt érlel, aszal, fény a víz tükrében fürgén táncol, nem állíthatja meg más, csak zivatar, lepke libbenve virágokat számol. Falevél alig mozdul, szellő

Teljes bejegyzés »

Hidegrázás

Amióta megismertelek (még csak neten, nem személyesen), Nem tudlak kiverni a fejemből S máris ráz engem a hideg ettől. Eszembe jutnak emlékek, Rossz tettek, de

Teljes bejegyzés »
Versek
Tarrósi Éva

csak hagyom

csak hagyom fájjon a szívembe marjon a porba taszítson   csak hagyom fáradjon ereje elfogyjon a fájdalom meghaljon   csak hagyom felrázzon egészen elnyeljen új

Teljes bejegyzés »

Szerelmes akrosztichon

Gyermeki kacajod tölti meg szívbéli Űrömet. Lehet, hogy ez a versem csak kósza Ötletek sorhalmaza. Lehet, hogy ez a versem üres, Ötlettelen. Mit ér ez

Teljes bejegyzés »

A tavasz illata

Ölel a csönded, simogat, Míg a szívedben keresed önmagad, Öröklétem e pillanat. Tavasz illatban fürdőzik a hajad. Szemeid tüzét szívembe elrejtem, Akár napfényt a rengeteg,

Teljes bejegyzés »